Guryev-2015-10-01-Nuc-Acids-Res

01 October 2015

Chereji RV, Kan T-W, Grudniewska MK, Romashchenko AV, Berezikov E, Zhimulev IF, Guryev V, Morozov AV, & Moshkin YM. (2015) Genome-wide profiling of nucleosome sensitivity and chromatin accessibility in Drosophila melanogaster. Nucleic Acids Research.

Back to previous page